bezbarier.org.pl - promocja e-edukacji w Polsce

Fundacja oferuje doradztwo związane z pozyskiwaniem zewnętrznych środków na inwestycje dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz innych podmiotów.

Edukacja bez barier - fundacja na rzecz rozwoju edukacji w Polsce (EBB) jest pozarządową organizacją non-profit.

Działalność Fundacji jest finansowana przede wszystkim z wpłat osób fizycznych i instytucji, dotacji oraz dofinansowania ze środków unii europejskiej.

Uzyskiwane środki w całości są przeznaczane na działalność statutową Fundacji. Zgodnie z celami statutowymi działa na rzecz rozwoju edukacji w Polsce, poprzez krzewienie idei kształcenia przez całe życie z wykorzystaniem nowoczesnych technik teleinformatycznych.

Celem nadrzędnym jest rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych społeczeństwa polskiego, na każdym szczeblu jego rozwoju, począwszy od szkół podstawowych po szkoły wyższe i instytucje komercyjne.

Powołane wewnętrzne struktury fundacji (rada naukowa, panel Ekspertów) kierują swoje działania ku podnoszeniu jakości kształcenia z wykorzystaniem kursów e-learning, poprzez badania, testy, oraz opracowywanie na ich podstawie dobrych praktyk e-learningu.

Wynikiem prac Rady Naukowej jest systematyczne tworzenie standardów oraz szczegółowych wytycznych pomocnych przy tworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rozporządzenia w sprawie kształcenia na odległość.

Fundacja skupia swoją działalność także na promowaniu i pomocy w rozwoju e-learningu instytucjom szkoleniowym poprzez organizowanie targów oraz prowadzeniu projektów edukacyjnych finansowanych z Europejskich Funduszy.