bezbarier.org.pl - promocja e-edukacji w Polsce

Fundacja oferuje doradztwo związane z pozyskiwaniem zewnętrznych środków na inwestycje dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz innych podmiotów.

Edukacja bez barier - fundacja na rzecz rozwoju edukacji w Polsce (EBB) jest pozarządową organizacją non-profit.

Działalność Fundacji jest finansowana przede wszystkim z wpłat osób fizycznych i instytucji, dotacji oraz dofinansowania ze środków unii europejskiej.

Uzyskiwane środki w całości są przeznaczane na działalność statutową Fundacji. Zgodnie z celami statutowymi działa na rzecz rozwoju edukacji w Polsce, poprzez krzewienie idei kształcenia przez całe życie z wykorzystaniem nowoczesnych technik teleinformatycznych.

Celem nadrzędnym jest rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych społeczeństwa polskiego, na każdym szczeblu jego rozwoju, począwszy od szkół podstawowych po szkoły wyższe i instytucje komercyjne.

Powołane wewnętrzne struktury fundacji (rada naukowa, panel Ekspertów) kierują swoje działania ku podnoszeniu jakości kształcenia z wykorzystaniem kursów e-learning, poprzez badania, testy, oraz opracowywanie na ich podstawie dobrych praktyk e-learningu.

Wynikiem prac Rady Naukowej jest systematyczne tworzenie standardów oraz szczegółowych wytycznych pomocnych przy tworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rozporządzenia w sprawie kształcenia na odległość.

Fundacja skupia swoją działalność także na promowaniu i pomocy w rozwoju e-learningu instytucjom szkoleniowym poprzez organizowanie targów oraz prowadzeniu projektów edukacyjnych finansowanych z Europejskich Funduszy.

Partner projektu „Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich”. We współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa realizujemy projekt skierowany do członków / członkiń KGW z powiatów: pułtuskiego, garwolińskiego, ostrowskiego, biłgorajskiego, włocławskiego, koneckiego, oleśnickiego, toruńskiego, łobeskiego, łomżyńskiego, tarnowskiego oraz ryckiego. W ramach projektu przeszkolimy z zakresu kompetencji cyfrowych 1200 osób. Honorowy patronat nad projektem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Wsi. Więcej informacji o projekcje znajduje się w zakładce NASZE REALIZACJE – „Cyfrowe KGW”.

Cele statutowe:

I.WSPIERANIE BIZNESU LUB POMOC W NAWIĄZYWANIU WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOREM NAUKI I BIZNESU.
II.TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
III.

DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI E-EDUKACJI POPRZEZ:

 • ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ ORAZ PROMOWANIE IDEI WSPÓŁPRACY, POROZUMIENIA I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ;
 • ROZBUDZANIE I ZASPOKAJANIE WSZELKICH POTRZEB EDUKACYJNYCH, NAUKOWYCH, KULTURALNYCH I WYCHOWAWCZYCH DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, WYMIANĘ EDUKACYJNĄ I KULTURALNĄ DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH;
 • ROZWIJANIE I PROMOWANIE DOBRYCH PRAKTYK Z ZAKRESU SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNIK TELEINFORMATYCZNYCH;
 • BADANIA I ROZWÓJ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH, PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH ORAZ NARZĘDZI I SYSTEMÓW WYKORZYSTYWANYCH DO WSPIERANIA SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNIK TELEINFORMATYCZNYCH;
 • PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ POMOCOWYCH ORAZ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRAW OSÓB POKRZYWDZONYCH, WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE, BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ W ZAKRESIE POMOCY POSTPENITENCJARNEJ; 6. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA PRAW CZŁOWIEKA I SWOBÓD OBYWATELSKICH ORAZ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI;
 • PROMOCJĘ ZATRUDNIENIA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY, ZWŁASZCZA POKRZYWDZONYCH;
 • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK MARGINALIZOWANYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚRODOWISK WIEJSKICH;
 • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POLONII I POLAKÓW POZA GRANICAMI POLSKI, POPRZEZ M.IN. OPIEKĘ I WSPARCIE W SPRAWACH EDUKACJI, DZIEDZICTWA, KULTURY, ZDROWIA, RYNKU PRACY, AKTYWIZACJI OBYWATELSKIEJ;
 • DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH;
 • AKTYWIZACJĘ I WSPARCIE SEKTORA MSP;
 • AKTYWIZACJĘ I WSPARCIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ;
 • PROMOWANIE HISTORII I KULTURY POLSKIEJ;
 • PROMOCJĘ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY.

Ogłoszenia

26.08.2022r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia

Edukacja Bez Barier - Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce, jest Partnerem projektu nr POPC.03.02.00-00-0002/22-00, pn. „Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich”

Rozeznanie rynku na udostępnienie „Testów kompetencji PRZED i PO” uczestnikom projektu „Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich”. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia i złożenie swojej oferty.

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania:
Postępowanie zakończone, zarchiwizowane dokumenty są dostępne w siedzibie fundacji.

15.04.2022r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia

W związku z przystąpieniem fundacji Edukacja Bez Barier - Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce, do konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pn: Multimedialna Edukacja Młodzieży, finansowanego w ramach programu Przedsięwzięcie realizowane na zlecenie MEiN, z dnia 14 marca 2022 r., zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia i złożenie swojej oferty.

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania:
Dokumenty zostały zarchiwizowane.

19.01.2023r.

Edukacja Bez Barier - Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce, jest Partnerem projektu nr POPC.03.02.00-00-0002/22-00, pn. „Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich”

Rozeznanie rynku na udostępnienie „Ewaluację projektu Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich”. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia i złożenie swojej oferty.

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania:
Postępowanie zakończone, zarchiwizowane dokumenty są dostępne w siedzibie fundacji.

EDUKACJA BEZ BARIER – FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Transformacja cyfrowa Fundacji Edukacji Bez Barier w celu utrzymania działalności w dobie pandemii COVID-19”.Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.