Projekt: „Pracuj na swoim” - kompleksowy program wspierania Lubuszan powyżej 50 roku życia

Lider projektu EDUKACJA BEZ BARIER - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE
Cel i planowane efekty projektu

Projekt realizowany jest na terenie woj. lubuskiego, skierowany do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, powyżej 50 roku życia oraz zamieszkujących tereny wiejskie

Uczestnikom projektu będzie przysługiwało wsparcie w postaci:

  • etapu doradczo-szkoleniowego
  • dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 22.000 zł
  • wsparcia pomostowe przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w wysokości do 1 200 zł miesięcznie

Celem głównym Projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości 30 osób dorosłych w wieku 50+. Cel ten realizowany będzie poprzez:

  • aktywizację i doradztwo zawodowe
  • podniesienie kompetencji zawodowych Uczestników Projektu dzięki organizowaniu szkoleń „ABC Przedsiębiorczości ”
  • utworzenie w ramach przyznanych z EFS środków, 25 nowych firm zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego
  • utworzenie nowych miejsc pracy
Okres realizacji projektu od 01.05.2018 do 30.04.2020
Wartość projektu 1 336 494,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE 1 297 169,30 zł
Dodatkowe informacje Dokumenty rekrutacyjne do pobrania TUTAJ.
Lista rankingowa finansowa: TUTAJ.
Lista rankingowa pomostowe: TUTAJ.
Numery wniosków będą wysyłane do Uczestników Projektu drogą mailową.
Kontakt: lubuskie.dotacje@bezbarier.org.pl

Ostateczna lista rankingowa finansowa: TUTAJ.
Ostateczna lista rankingowa pomostowe: TUTAJ.

Firma Edukacja Bez Barier – Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce oraz Biuro Projektu w Zielonej Górze informuje, iż na podstawie pozytywnej decyzji o przyjęciu do realizacji wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości uczestnicy, którzy otrzymali pozytywną ocenę wniosków zobligowani są postępować zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w pliku "Wezwanie do założenia działalności gospodarczej".

Wezwanie do założenia działalności gospodarczej
Załączniki do umowy o dotację
Załączniki do umowy o pomostowe
Finansowanie projektu Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6. „Regionalny rynek pracy”, działanie nr 6.3. „Wsparcie dla samozatrudnienia”.
Do góry