Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6. „Regionalny rynek pracy”, działanie nr 6.3. „Wsparcie dla samozatrudnienia”.

Projekt: Pracuj na swoim - kompleksowy program wspierania Lubuszan powyżej 50 roku życia

Cel i planowane efekty projektu

Projekt realizowany jest na terenie woj. lubuskiego, skierowany do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, powyżej 50 roku życia oraz zamieszkujących tereny wiejskie

Uczestnikom projektu będzie przysługiwało wsparcie w postaci:

  • etapu doradczo-szkoleniowego
  • dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 22.000 zł
  • wsparcia pomostowe przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w wysokości do 1 200 zł miesięcznie

Celem głównym Projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości 30 osób dorosłych w wieku 50+. Cel ten realizowany będzie poprzez:

  • aktywizację i doradztwo zawodowe
  • podniesienie kompetencji zawodowych Uczestników Projektu dzięki organizowaniu szkoleń „ABC Przedsiębiorczości ”
  • utworzenie w ramach przyznanych z EFS środków, 25 nowych firm zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego
  • utworzenie nowych miejsc pracy