Projekt: Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich

Cel projektu

Celem tego pilotażowego projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych członkiń i członków Kół Gospodyń Wiejskich. Osoby te, w efekcie długofalowym, będą szkolić oraz przekazywać nabyte umiejętności innym zainteresowanym podniesieniem kompetencji cyfrowych osobom w swojej społeczności. Przyczyni się to znacznie do przyspieszenia cyfryzacji wsi i zmniejszenia wykluczenia cyfrowego małych społeczności. Realizacja Przedsięwzięcia przyczyni się także, co jest celem nadrzędnym, przeciwdziałaniu negatywnym skutkom COVID 19.

Grupa docelowa Projektu:

Członkinie i członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, zainteresowani z własnej inicjatywy podniesieniem, uzupełnieniem lub zdobyciem kompetencji cyfrowych z powiatów:

 • pułtuskiego, w województwie mazowieckim;
 • garwolińskiego, w województwie mazowieckim;
 • ostrowskiego w województwie mazowieckim;
 • biłgorajskiego w województwie lubelskim;
 • włocławskiego w województwie kujawsko-pomorskim;
 • koneckiego w województwie świętokrzyskim;
 • oleśnickiego w województwie dolnośląskim;
 • toruńskiego w województwie kujawsko-pomorskim;
 • łobeskiego w województwie zachodniopomorskim;
 • łomżyńskiego w województwie podlaskim;
 • tarnowskiego w województwie małopolskim;
 • ryckiego w województwie lubelskim.

Opis projektu

Wsparciem w Projekcie, zostanie objętych 1200 członkiń/członków Kół Gospodyń Wiejskich z 12 powiatów, średnio 10 Kół Gospodyń Wiejskich z każdego powiatu, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do Projektu.

Szkolenia będą realizowane w formie stacjonarnej oraz zdalnej. Szkolenia stacjonarne, będą realizowane na dwóch poziomach: optimum (podstawowy) oraz premium (średnio zaawansowany), szkolenia online na poziomach: certyfikowany B2 Podstawy pracy w sieci (podstawowy) lub certyfikowany S7 Współpraca online (średnio zaawansowany).

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

 • Szkolenia w formie warsztatów realizowane w wymiarze 27h tj. 9 spotkań po 3h, minimum raz w tygodniu.
 • Indywidualne podejście oraz wsparcie trenera przez cały okres szkoleniowy
 • Badanie kompetencji cyfrowych.
 • Zapewnienie każdej uczestniczce/uczestnikowi materiałów dydaktycznych dostępnych w postaci elektronicznej lub papierowej.
 • Doposażenie uczestników/uczestniczek w elektroniczny sprzęt – tablet.
 • Catering kawowy w trakcie realizacji szkoleń.

Realizacja Przedsięwzięcia przyczyni się także, co jest celem nadrzędnym, przeciwdziałaniu negatywnym skutkom COVID 19. Założenia Przedsięwzięcia Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich są zgodne z głównym celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który został zdefiniowany, jako „wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju”. Przedsięwzięcie jest bezpośrednio związane z obszarem rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa, w związku, z czym wpisuje się też w zakres interwencji Osi priorytetowej III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, a także dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn.