Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III„Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Projekt: Cyfrowe GOKi – NUTS legnicko-głogowski

Cel projektu

Przeszkolenie 100 pracowników gminnych instytucji samorządowych w zakresie kompetencji cyfrowych wraz ze zdobyciem wiedzy i umiejętności oraz 1000 dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat o różnym początkowym poziomie zaawansowania w tym osób niepełnosprawnych.

Kluczowym celem realizacji projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, nauka programowania i nauczania programowania.

Opis projektu

Projekt o nazwie „ Cyfrowe GOKi – NUTS legnicko-głogowski”. Celem głównym projektu jest objęcie wsparciem do 31.03.2023 r. 100 pracowników gminnych instytucji kultury indywidualną lub grupową nauką zagadnień z min. 2 obszarów rozwoju kompetencji cyfrowych.

W ramach projektu realizowane będą szkolenia w częstotliwości oraz intensywności wynikającej z celów, potrzeb oraz predyspozycji grupy docelowej odbiorców tj.100 osób (śr. 85 K;15 M) z 10 gmin objętych wsparciem na terenie NUTS3 legnicko-głogowski oraz 1000(625K, 375M) dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Nabycie kompetencji w zakresie obszaru TIK, programowania i nauczania programowania w ramach 9 kompetencji przedmiotowych rozwijanych w wyniku realizacji projektu u pracowników i dzieci/młodzieży zgodnie ze "Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych projektem”. W celu podniesienia jakości oraz skuteczności oferowanego wsparcia, zakupiony zostanie sprzęt teleinformatyczny wraz z oprogramowaniem i przekazany na rzecz 25 instytucji kultury biorących udział w projekcie znajdujących się na terenie NUTS3 legnicko-głogowski.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, a także dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn.

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji: