Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III„Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Projekt: Cyfrowe GOKi – NUTS legnicko-głogowski

Spotkanie on-line (webinarium) na zakończenie projektu

Fundacja Edukacja Bez Barier – fundacja na rzecz rozwoju edukacji w Polsce zaprasza na spotkanie informacyjne w postaci webinarium organizowane w dniu 20 września 2023 roku na platformie Zoom (konieczna wcześniejsza instalacja oprogramowania), poświęcone projektowi „Cyforwe Goki-Nuts Legnicko-Głogowski”. Webinarium odbywa się na zakończenie realizacji projektu.

Podczas webinarium przeanalizowane zostaną cele, rezultaty i efekty projektu w zakresie wzrostu kompetencji cyfrowych uczestników, projektu skierowanego dla pracowników GOK oraz dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.

Termin i miejsce webinarium:

  • 20 września 2023 r., w godz. 10:00 - 12:30 na platformie Zoom

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia na adres: projekty@bezbarier.org.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod nr: 726 557 058 w terminie do 19 września 2023 roku do godziny 12.00.

W zgłoszeniu obligatoryjnie należy podać adres e-mail, na który – najpóźniej w dniu wydarzenia – przesłany zostanie link do webinarium.

Udział w webinarium jest bezpłatny!

Cel projektu

Przeszkolenie 100 pracowników gminnych instytucji samorządowych w zakresie kompetencji cyfrowych wraz ze zdobyciem wiedzy i umiejętności oraz 1000 dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat o różnym początkowym poziomie zaawansowania w tym osób niepełnosprawnych.

Kluczowym celem realizacji projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, nauka programowania i nauczania programowania.

Opis projektu

Projekt o nazwie „ Cyfrowe GOKi – NUTS legnicko-głogowski”. Celem głównym projektu jest objęcie wsparciem do 30.09.2023 r. 100 pracowników gminnych instytucji kultury indywidualną lub grupową nauką zagadnień z min. 2 obszarów rozwoju kompetencji cyfrowych.

W ramach projektu realizowane będą szkolenia w częstotliwości oraz intensywności wynikającej z celów, potrzeb oraz predyspozycji grupy docelowej odbiorców tj.100 osób (śr. 85 K;15 M) z 10 gmin objętych wsparciem na terenie NUTS3 legnicko-głogowski oraz 1000(625K, 375M) dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Nabycie kompetencji w zakresie obszaru TIK, programowania i nauczania programowania w ramach 9 kompetencji przedmiotowych rozwijanych w wyniku realizacji projektu u pracowników i dzieci/młodzieży zgodnie ze "Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych projektem”. W celu podniesienia jakości oraz skuteczności oferowanego wsparcia, zakupiony zostanie sprzęt teleinformatyczny wraz z oprogramowaniem i przekazany na rzecz 25 instytucji kultury biorących udział w projekcie znajdujących się na terenie NUTS3 legnicko-głogowski.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, a także dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn.

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji: