Projekt: Kluby Rozwoju Cyfrowego – projekt wspierający (KRC Wsparcie)

Informacje o projekcie

Projekt „Kluby Rozwoju Cyfrowego – projekt wspierający (KRC Wsparcie)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Priorytet FERS.01 Umiejętności, jest realizowany przez Partnera Wiodącego – Centrum Projektów Polska Cyfrowa wraz z Partnerami: Fundacja Pro Cultura, Międzynarodowy Instytut Outsourcingu, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Politechnika Łódzka oraz Edukacja Bez Barier - Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce.

Cel realizacji

Merytoryczne wsparcie gminnych Klubów Rozwoju Cyfrowego (KRC) w całej Polsce do 31.12.2028 r. w ramach projektu o charakterze parasolowym. Ponadto, w sposób konkurencyjny zostaną przeprowadzone konkursy na projekty pilotaż i skalowanie KRC.

Efekty realizacji

Projekt pozwoli na wypracowanie minimalnych wymagań oraz standardów działania KRC, w taki sposób, aby ich funkcjonalność pozwoliła na wsparcie osób uczęszczających do tych miejsc i korzystających ze wsparcia, a tym samym promowanie uczenia się przez całe życie. W ramach projektu m.in. przeszkoleni zostaną edukatorzy i edukatorki, powstaną materiały edukacyjne, a także zasady funkcjonowania KRC, które zostaną przetestowane i poddane ewaluacji.

Grupy docelowe

Z projektu skorzystają edukatorki i edukatorzy KRC – osoby preferencyjnie ze społeczności lokalnej, działające na jej rzecz, a także Beneficjenci projektów pilotaż i skalowanie. Beneficjentem ostatecznym jest społeczność lokalna każdej z gmin – osoby dorosłe, które dobrowolnie skorzystają z pomocy oferowanej przez KRC.

Etapy realizacji

  • 1. Wypracowanie ram funkcjonowania KRC – 29.02.2024
  • 2. Przygotowanie podstawowych materiałów szkoleniowych – od 01.01.2024 do 31.03.2025
  • 3. Stworzenie platformy edukacyjnej i komunikacyjnej funkcjonującej do 31.12.2028
  • 4. Przeprowadzenie szkoleń dla edukatorek i edukatorów KRC – od II kwartału 2024 do III kwartału 2028
  • 5. Ewaluacja ram funkcjonowania KRC

Przez cały okres realizacji projektu Partner Wiodący oraz Partnerzy będą prowadzili działania informacyjno-promocyjne mające na celu wymianę doświadczeń, a także zachęcenie odbiorców do korzystania z powstałych KRC.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 51 920 000 PLN

DOFINANSOWANIE Z UE: 42 844 384 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Jeśli podejrzewasz, że zapisy projektu pt. Kluby Rozwoju Cyfrowego - projekt wspierający (KRC Wsparcie) lub działania podejmowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa lub Partnerów w ramach tego projektu są niezgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) możesz to zgłosić.

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą:

  • poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa,
  • skrzynki nadawczej e-PUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa.

W każdym powyższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej.