Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Projekt: Akademia ucznia i seniora - edukacja międzypokoleniowa na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Opis projektu

Głównym założeniem Projektu realizowanego przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. w partnerstwie z Fundacją EBB jest organizacja dodatkowych, bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla 200 osób (100 uczniów 10-14 lat i 100 seniorów 65+).

Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oferty uczelni w zakresie realizacji III misji, jako forum aktywności społecznej, poprzez działania przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki, jako dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, wychowawcze, np. wspieranie ucznia i seniora w nauce, rozbudzaniu aspiracji i odpowiedzialności poprzez dzielenie się wiedzą tzn. młodzież uczy starszych nowych technologii a starsi przekazują im swoje doświadczenie zdobyte w pracy. Projekt realizowany będzie od 01.01.2019 do 31.12.2021.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie niezbędnych na rynku pracy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych przez uczniów szkół podstawowych (10-14 lat) oraz osób powyżej 65 roku życia w zakresie rozumienia i wykorzystania technologii ICT oraz kreatywnego, innowacyjnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów poprzez wspólnie realizowane szkolenia, warsztaty i wycieczki z wykorzystaniem nauczania opartego na osobistym doświadczaniu, testowaniu i eksperymentowaniu, edukacji międzypokoleniowej do 10.2020.

Ogólnym założeniem projektu jest organizacja bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla grup międzypokoleniowych (uczniów i seniorów) z województwa lubuskiego, rozbudzających ich pasję do nauki, poznawania, wymiany doświadczeń w celu integracji międzypokoleniowej. Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, kursów, szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku), wspólnie z Partnerem, organizacją pozarządową dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

  • aktywizację społeczną i zawodową;
  • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej;
  • zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

  • Za pan brat z ICT, drzewo genealogiczne - kursy dla dzieci i seniorów - opracowanie programu kształcenia, certyfikowane szkolenia
  • Cudze chwalicie swego nie znacie, aplikacja "Wirtualny spacer po muzeum"- dialog międzypokoleniowy
  • Międzypokoleniowy Klub Filmowy (MKF) - opracowanie programu kształcenia, warsztaty filmowe
  • Narzędzia cyfrowe w literaturze i komunikacji - opracowanie programu kształcenia, warsztaty
  • Bezpieczne dziecko w internecie (zajęcia z dziećmi), aplikacja "Rozmowa z mistrzem" - opracowanie programu kształcenia, warsztaty dla dzieci
  • Jak nie dać się oszukać (zajęcia z osobami 65+), aplikacja "Rozmowa z mistrzem"- opracowanie programu kształcenia, warsztaty dla seniorów
  • Wielopokoleniowy Piknik Naukowy

Podjęcie w/w działań projektowych wynika z konieczności zgłaszanych przez różne grupy potrzeb, prowadzonych obserwacji, współpracy i zainteresowania poszczególnych podmiotów zwracających się do AJP o podjęcie działań i realizacji zadań wynikających z poszczególnych obszarów tematycznych. Dzięki przygotowanej ofercie edukacyjnej możliwy będzie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Doświadczenie Wnioskodawcy i Partnera zdobyte podczas prowadzenia zajęć w ramach Ośrodka Czym skorupka za młodu z dziećmi ze szkół podstawowych jak również zgłaszane potrzeby tematów zajęć podczas wykładów i spotkań w Uniwersytetach Trzeciego Wieku m.in. w Gorzowie Wlkp., Drezdenku, Strzelcach Kraj. Skwierzynie, Dębnie i innych daje gwarancje na stworzenie programu, który będzie skierowany do grup odbiorców bezpośrednio zainteresowanych udziałem, dla których będą to działania pozwalające na nabycie nowych kompetencji przez ich uczestników. Dodatkowo tworzenie wspólnych działań pozwoli na integrację międzypokoleniową, gdyż zgłaszane przez najstarszych uczestników potrzeby wskazują, że proponowane działania dają szansę na spotkanie pokoleń i uczenie się od siebie nawzajem jak również, przy wykorzystaniu idei edukacji odwróconej uczenie starszych przez młodszych, szczególnie treści z zakresu IT.

Rezultaty: wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom przede wszystkim gospodarki i rynku pracy wprost przekłada się na realizację celu PO WER.