Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś Priorytetowa 8. „Edukacja”, działanie nr 8.6. „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

Projekt: Nowe kwalifikacje w zachodniopomorskim! – Akademia Projektowania

Opis projektu

Projekt realizowany jest na terenie woj. zachodniopomorskiego, skierowany do osób pełnoletnich, które mieszkają, uczą się lub pracują w woj. zachodniopomorskim i zainteresowane są z własnej inicjatywy podniesieniem, uzupełnieniem lub zdobyciem kwalifikacji.

Uczestnikom projektu będzie przysługiwało wsparcie w postaci:

  • doradztwa zawodowego
  • szkoleń na poziomie podstawowym i zaawansowanym z zakresu AutoCAD, 3dMax, Autodesk Inventor

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia i dostosowanie tego wsparcia do wymogów regionalnego rynku pracy.

Cel ten realizowany będzie poprzez:

  • zaplanowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej dzięki zastosowaniu doradztwa zawodowego
  • dostosowanie kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez udział w jednej ze ścieżek szkoleniowych zgodnie ze swoim poziomem wiedzy, potwierdzone zewnętrznymi certyfikowanymi egzaminami
  • kształtowanie nawyku uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie