Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Projekt: Digital Kids – Zaprogramuj misję na Marsa! NUTS3 ZIELONOGÓRSKI

Opis projektu

Projekt "Digital Kids - Zaprogramuj misję na Marsa! NUTS3 - zielonogórski" zakłada realizację kaskadowych szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dotyczących programowania na 3 poziomach (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany) kompetencji kluczowych zgodnie ze "Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu" dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych, a także pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, publicznych domów kultury. Wszystkie szkolenia będą odbywały się w formie stacjonarnej grupowo lub indywidualnie na bazie aplikacji wraz z kartami do nauki programowania. W celu podniesienia jakości oraz skuteczności oferowanego w ramach projektu wsparcia, zakupiony zostanie sprzęt teleinformatyczny wraz z oprogramowaniem i przekazany na rzecz 16 szkół biorących udział w projekcie znajdujących się na terenie 8 gmin z NUTS3 zielonogórskiego.

Cel i planowane efekty projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie do 31.12.2021 r. obejmujące stacjonarną indywidualną lub grupową naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania dla 105 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej (I etap) i 30 osób dorosłych oraz jej kontynuację (II etap) w formule zajęć praktycznych prowadzonych przez nauczyciela wspólnie z trenerem (zajęć dla 1680 uczniów publicznych szkół podstawowych z klas 1-3) na terenie NUTS3 zielonogórskiego.

Projekt realizowany zgodnie z zasadami dotyczącymi równości szans i niedyskryminacji.