Projekt: Uniwersytet Młodego Odkrywcy w Gorzowie Wielkopolskim

Lider projektu AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
Partner projektu

Edukacja Bez Barier - Fundacja Na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce

Opis projektu

Głównym założeniem Projektu partnerskiego jest organizacja dodatkowych, bezpłatnych zajęć edukacyjnych, rozbudzających pasję dzieci naukami ścisłymi, przyrodniczymi oraz technicznymi. Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oferty uczelni w zakresie realizacji III misji, jako forum aktywności społecznej, poprzez działania rozwijające kompetencje kluczowe, odpowiadające potrzebom rynku pracy, gospodarki oraz organizację dla rodziców zajęć rozwijających kompetencje społeczne, wychowawcze, np. wspieranie dziecka w nauce, odkrywaniu jego zainteresowań, rozbudzaniu aspiracji. Projekt realizowany będzie od 1.09.2018 do 30.06.2020.

Zajęcia dla uczniów klas 1-3 zorganizuje się salach dostosowanych do potrzeb i wymagań dzieci (także niepełnosprawnych) w AJP w ośrodku "Czym skorupka za młodu" w formie warsztatów, laboratoriów i mini wykładów, prowadzonych przez nauczycieli AJP oraz innych zaproszonych specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych oraz technicznych. Zajęcia dla rodziców przeprowadzone zostaną w formie wykładów w szkołach na terenie Gorzowa Wlkp. oraz okolicznych miejscowości.

Cel i planowane efekty projektu

Celem głównym projektu jest rozbudzanie zainteresowań poznawczych Uczestników Projektu naukami ścisłymi, przyrodniczymi oraz technicznymi z wykorzystaniem nauczania opartego na osobistym doświadczaniu, testowaniu i eksperymentowaniu.

Ogólnym założeniem projektu jest organizowanie bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla dzieci z województwa lubuskiego, rozbudzających ich pasję do nauk ścisłych i przyrodniczych, a także wspieranie indywidualizacji procesu dydaktycznego w duchu podmiotowości wyrażającej się w samodzielnym działaniu uczniów opartym na dociekaniu naukowym. Oferta edukacyjna skierowana jest do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, w ramach której dzieci poprzez praktyczne działanie oparte na dociekaniu badawczym mogą odkrywać i poznawać otaczający świat.

Realizacja celu głównego zakłada podniesienie niezbędnych na rynku pracy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów szkół podstawowych w zakresie rozumienia i wykorzystania technologii fizyko-chemicznych oraz kreatywnego, innowacyjnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów poprzez nabywanie umiejętności algorytmizacji procesów i ich programowania oraz działań konstruktorskich.

Rezultaty: wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom przede wszystkim gospodarki i rynku pracy wprost przekłada się na realizację celu PO WER.

Wartość projektu

499 500,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE

484 515,00 PLN

Dodatkowe informacje

Edukacja Bez Barier - Fundacja Na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce realizuje projekt partnerski, którego liderem jest Akademia im. Jakuba z Paradyża, pt. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy w Gorzowie Wielkopolskim”, nr POWR.03.01.00-00-U85/17.

Okres realizacji

od 1.09.2018 do 30.06.2020

Rozeznanie rynku

W związku z realizowanym projektem zapraszamy Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia:

  • Zamówienie polegające na stworzeniu i dostarczeniu gier edukacyjnych, prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

    Data zamieszczenia na stronie: 05.03.2019

    Dokumenty do pobrania: TUTAJ

Finansowanie projektu Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Do góry